Skip to main content
search
0

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.kkwadrat.com prowadzona jest przez Usługodawcę.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu www.kkwadrat.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach www.kkwadrat.com, warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień, zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży Towarów oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (Adresu e-mail).

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem www.kkwadrat.com , w szczególności prawa autorskie, nazwa www.kkwadrat.com  (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca, podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której Klient jest stroną, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem o ile jest to wymagane do realizacji Umowy, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO;

Dane osobowe kupującego będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji Umowy, której kupujący jest stroną, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat w formie zarchiwizowanej. Sprzedawca będzie przetwarzał podane przez kupującego dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres 12 miesięcy, chyba, że wcześniej kupujący wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Usługodawcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.Podanie przez kupującego danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu zawarcia i wykonania Umowy z Usługodawcą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów. Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wskazane dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres, Adres e-mail, numer telefonu będą powierzane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej firmie Stripe. Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego Konta, pod warunkiem, że na Koncie nie znajdują się otwarte Zamówienia.

REJESTRACJA

Zarejestrowanie się przez Klienta w ramach www.kkwadrat.com  pozwala na: uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień Klienta, zdefiniowanie adresów dostaw, edycję adresów dostaw, zapisanie do newslettera. W celu dokonania Rejestracji Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.kkwadrat.com, a następnie zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić Rejestrację. Podczas procesu Rejestracji Klient, wypełniając Formularz rejestracyjny, podaje adres e-mail, będący Loginem Klienta oraz telefon i definiuje Hasło. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy Hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta powiązanego z Loginem. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła dostępu do Konta. Zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez Klienta dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Usługodawca prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu www.kkwadrat.com spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Usługodawca będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i trwały jak najkrócej. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową www.kkwadrat.com , a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w www.kkwadrat.com i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia znajdującego się na platformie pod adresem www.kkwadrat.com. Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza zamówienia. Zawartość platformy w domenie www.kkwadrat.com stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celach określonych w Regulaminie, w tym przede wszystkim w celu realizacji zakupu towarów. Administratorem danych jest  KKWADRAT z siedzibą w Zamościu (22-400) Grechuty 5. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów. Klient, przed złożeniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Złożenie skutecznego Zamówienia poprzez stronę internetową www.kkwadrat.com  następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie Zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

dane Usługodawcy i poszczególne pozycje Zamówienia,

 • łączna wartość brutto,
 • sposób i termin zapłaty,
 • sposób i termin realizacji Zamówienia,

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia potwierdza fakt, że do Usługodawcy wpłynęło Zamówienie Klienta. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez e-mailem lub telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy. Zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Klienta, możliwa jest po weryfikacji.

ZAPŁATA

Płatności za Zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w www.kkwadrat.com oraz na zasadach określonych przez Usługodawcę. Usługodawca udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient: Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy – płatność dokonywana po złożeniu Zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w dni robocze (około godz. 12.30, 16.30). W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze konto, dopiero wtedy przekazujemy Zamówienie do wysyłki.

W tytule przelewu proszę podać numer Zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.

Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Stripe. Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu Stripe. Zapłata blikiem za pośrednictwem systemu Stripe. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Usługodawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Usługodawca zwróci mu całą wpłaconą kwotę. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a Zamówienie jest anulowane.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Usługodawca realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia. Usługodawca realizuje Zamówienia tylko na terenie Polski. Usługodawca dostarczy Zamówienie wg terminu podanego na etapie składania zamówienia. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy terminy dostarczenia Zamówienia mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu dostarczenia oraz określić orientacyjnie nowy termin. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu i odstąpienia od Umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń. Usługodawca do każdego realizowanego Zamówienia gdy zostaje przekazane do wysyłki wystawia fakturę VAT, która jest przekazywana Klientowi w wersji elektronicznej jako e-faktura. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania www.kkwadrat.com , korzystania z www.kkwadrat.com jak również dostarczonych Towarów.  Reklamację należy składać mailowo na adres hello@kkwadrat.com ,

Reklamowany Towar należy odesłać na poniższy adres: KKwadrat, ul. Grechuty 5, 22-400 Zamość. Z dopiskiem „Reklamacja”

Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię, nazwisko, adres, Adres e-mail Klienta,  datę złożenia lub i przyjęcia Zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności Towar, jeżeli jest przedmiotem reklamacji oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.  Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, a reklamacja zostanie uznana, reklamowany Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego Towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego Zamówienia lub zaoferuje Towar komplementarny/zastępczy. Uprawnienia Konsumenta w przypadku uwzględnienia reklamacji reguluje Kodeks cywilny.

Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego Towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego Towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu reklamacji.

Usługodawca działający na platformie w domenie www.kkwadrat.com  nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na odległość – za pośrednictwem www.kkwadrat.com  – ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Jeśli Klient będący Konsumentem dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których otrzymuje  prezent – jest on zobowiązany również do jego zwrotu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w dowolnej formie. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na ww. adres. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Usługodawca zwraca najtańszy oferowany w www.kkwadrat.com  koszt dostarczenia Towaru). Jeżeli Klient będący Konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Usługodawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Usługodawcy, Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Stripe, Zapłata kartą kredytową za pośrednictwem systemu Stripe, a w przypadku Zapłata za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym – Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Usługodawcy) nie będą przyjmowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2022. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług. Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych serwisu www.kkwadrat.com oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta Adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach internetowych serwisu www.kkwadrat.com. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach platformy w domenie www.kkwadrat.com na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE O COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Kkwadrat Kamil Kawałko z siedzibą w Zamościu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.